Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

SOZAP välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rösta genom bank-id via länk:

https://postrosta.web.verified.eu/?source=sozap

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i extra bolagsstämman ska

dels           vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 mars 2021,

dels           anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är SOZAP tillhanda senast den 24 mars 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 mars 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på SOZAPs hemsida www.sozap.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 24 mars 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret elektroniskt genom verifiering med BankID eller lämnande av bindande elektronisk signatur via bolagets hemsida, www.sozap.com. Formuläret kan även skickas med e-post till egm@sozap.com eller med post till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.  Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, eller via e-post till egm@sozap.com, senast den 15 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos SOZAP AB, Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, och på www.sozap.com, senast den 20 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av justeringsperson.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslaget till dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 7. Fastställande av s
 8. Val av nya styrelseledamöter.
 9. Beslut om ändrad bolagsordning.
 10. Beslut om uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit 10:1).
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Claes Wenthzel väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av justeringsperson (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Sam Goldchin, som representant för Augment Partners, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd i punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 7)

Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att stämman beslutar att styrelsearvode, för tiden fram till årsstämman 2021, ska utgå med totalt 390 000 kronor årligen, med fördelningen 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Förslaget till styrelsearvode ska vara villkorat av och utgå från och med dagen för den eventuella noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats, vilket innebär att föreslagna belopp ska prorateras i förhållande till tiden från noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats till dagen för årsstämman 2021.

Val av nya styrelseledamöter (punkt 8)

Aktieägaren Rade Prokopovic föreslår att stämman beslutar om nyval av Annette Colin och Daniel Somos som styrelseledamöter för perioden fram till årsstämman 2021. Jan Benjaminson och Rade Prokopovic undanber sig omval som styrelseledamöter i samband med valet av nya styrelseledamöter enligt denna punkt 8 och Kristofer Boman avträder som styrelsesuppleant.

Beslut om ändrad bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt vad som framgår nedan. Med anledning av styrelsens förslag under punkterna 10 och 11 på dagordningen, om uppdelning av bolagets aktie och ett emissionsbemyndigande, föreslås en ändring av gränserna för antalet aktier. Vidare görs justeringar för att möjliggöra att stämmor ska kunna hållas både i Nyköping och i Stockholm, att styrelsesuppleanter inte måste utses samt att styrelsen ska kunna besluta att aktieägarna ska kunna förhandsrösta inför stämmor. Därtill föreslås även vissa ändringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar.

Förslaget under denna punkt 9 är såvitt gäller ändringen av gränserna för antalet aktier i 5 § i bolagsordningen villkorat av att stämman beslutar om uppdelning av bolagets aktie enligt punkt 10 på dagordningen i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 § Firma

Aktiebolagets firma (namn) är SOZAP AB (publ)

1 § Firma Företagsnamn

Aktiebolagets firma (namn) företagsnamn är SOZAP AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun

2 § Säte

Styrelsen skall ska ha sitt säte i Nyköpings kommun. Bolagsstämmor får också hållas i Stockholms kommun.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 stycken.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier skall ska uppgå till lägst 500 000 5 000 000 och högst 2 000 000 20 000 000 stycken.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1) och högst två (2) styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

6 § Styrelse

Styrelsen skall ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) revisor och högst två (2) revisorer.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) revisor och högst två (2) revisorer.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer utan revisorssuppleanter. Till revisorer ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäler sitt deltagande till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 17.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

8 § Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäler sitt deltagande till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan

17.00 En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antaletbiträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9 § Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om följande

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda och koncernbalansräkning.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer.

10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.

9 § Ärenden på årsstämma

ordinarie årsstämma skall ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om följande

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) Dispositioner beträffande aktiebolagetsbolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda ochkoncernbalansräkning., och

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer.

9. 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.

10. 9.Val av styrelse och i förekommande fall styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.

11. 10 Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och eller bolagsordningen.

10 § Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 2 st aktiebolagslagen (2005:551)

10 § Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post

före bolagsstämman.

11 § Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december

11 § Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall ska vara 1 januari – 31 december.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6—8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.39 aktiebolagslagen (2005:551).

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. lagen (1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 första stycket 6—8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.39 aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit 10:1) (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i tio aktier (aktiesplit 10:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 689 084 aktier till 6 890 840 aktier, motsvarande lika många röster. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara 0,10 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 15 april 2021. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Förslaget under denna punkt 10 är villkorat av att stämman beslutar om ändrad bolagsordning enligt punkt 9 på dagordningen i enlighet med styrelsens förslag och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av uppdelningen av bolagets aktier hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för kallelsen till stämman uppgående till högst 30 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilt majoritetskrav

Stämmans beslut om ändrad bolagsordning enligt punkt 9 och om emissionsbemyndigandet enligt punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 689 084 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping, och på webbplatsen www.sozap.com. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sozap.com, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Nyköping i februari 2021

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

Attachments:
Sozap-EGM 2021-03-25-Kallelse (sv) - DOCX
Sozap-EGM 2021-03-25-Kallelse (sv) - PDF
Sozap-EGM 2021-Formulär för förhandsröstning (sv) - DOCX
Sozap-EGM 2021-Fullmaktsformulär (sv) - DOCX
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser - PDF
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser revisors yttrande - PDF
Protokoll fört vid extra bolagsstämma