SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241

BOLAGSORDNING

1 § Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är SOZAP AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköpings kommun. Bolagsstämmor får också hållas i Stockholms kommun.

3 § Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara, konsulttjänster inom IT samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer utan revisorssuppleanter. Till revisorer ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor förebolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sexveckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

9§ Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Val av en eller två justeringsmän.

4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.       Godkännande av dagordning.

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.       Beslut om följande

a)     Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)    Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)     Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer.

9.       Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.

10.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.

11.    Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post förebolagsstämman.

11 § Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara1 januari – 31 december.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.