SOZAP är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolagsstyrningen i Bolaget grundas på svensk lag,

Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt

interna regler och föreskrifter. Svensk kod för

bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars

aktier är upptagna till handel på reglerad marknad.

Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag

vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth

Market. Den är således inte bindande för SOZAP. För det

fall Koden blir bindande för SOZAP kommer Bolaget att

tillämpa den.